ภาษาอังกฤษ อ33101
Interesting Places คำศัพท์และทบทวนเรื่องเมืองของเรา
ทบทวนความรู้เดิม
ทบทวนความรู้เดิม
คำศัพท์ประจำบทเรียน
นักเรียนอ่านบทสนทนา
อ่านบทสนทนา และทำแบบทดสอบ