ภาษาอังกฤษ อ33101
Interesting Places ฝึกอ่านและฝึกจับใจความ
นำเรื่อง และตั้งคำถาม (ช่วงที่ 1)
นำเรื่อง และตั้งคำถาม (ช่วงที่ 1)
นำเรื่อง และตั้งคำถาม (ช่วงที่ 2)
องค์ประกอบของเมืองที่มีคุณภาพ
ฝึกอ่าน และจับใจความ