ภาษาอังกฤษ อ33101
How to get the post office และ What’s a busy day. สัญญลักษณ์ / คำศัพท์ / ป้ายจราจรต่างๆ และข้อปฏิบัติในการขับรถ
ตัวอย่างป้ายจราจร
ตัวอย่างป้ายจราจร
อ่านบทสนทนา และตอบคำถาม
ความรู้เกี่ยวกับป้ายจราจร และกฎจราจร
การอธิบายความหมายของป้ายจราจร