ภาษาอังกฤษ อ33101
How to get the post office และ What’s a busy day. สัญญลักษณ์ / คำศัพท์ / ป้ายจราจรต่างๆ และข้อปฏิบัติในการขับรถ
ทบทวนและอธิบายป้ายจราจร 1 – 4
ทบทวนและอธิบายป้ายจราจร 1 – 4
อธิบายป้ายจราจร 5 – 8 และฝึกอ่าน
ฝึกหาความหมายคำศัพท์
เฉลยความหมายคำศัพท์