ภาษาอังกฤษ อ33101
How to get the post office และ What’s a busy day. การเปลี่ยน adjective เป็น adverb
ทบทวนและเฉลยแบบทดสอบ
ทบทวนและเฉลยแบบทดสอบ
การเปลี่ยน adjective เป็น adverb
แบบทดสอบ (ช่วงที่ 1)
แบบทดสอบ (ช่วงที่ 2)