ภาษาอังกฤษ อ33101
How to get the post office และ What’s a busy day. บทสนทนาที่ทำการไปรษณีย์ และคำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร
นำเรื่องที่ทำการไปรษณีย์ และการส่งจดหมาย
นำเรื่องที่ทำการไปรษณีย์ และการส่งจดหมาย
ตัวอย่างบทสนทนา (ช่วงที่ 1)
ตัวอย่างบทสนทนา (ช่วงที่ 2)
นักเรียนฝึกแต่งและพูดบทสนทนา