ภาษาอังกฤษ อ33101
How to get the post office และ What’s a busy day. บทสนทนาที่ทำการไปรษณีย์ และคำศัพท์เกี่ยวกับธนาคาร
นำเรื่องธนาคาร
นำเรื่องธนาคาร
คำศัพท์ประจำบทเรียน (ช่วงที่ 1)
คำศัพท์ประจำบทเรียน (ช่วงที่ 2)
เกมส์ฝึกจำคำศัพท์