ภาษาอังกฤษ อ33101
How to get the post office และ What’s a busy day. การฝึกสนทนาและแต่งบทสนทนาขั้นสูง
ทบทวนคำศัพท์ และบทสนทนา
ทบทวนคำศัพท์ และบทสนทนา
ฝึกพูดบทสนทนาขั้นสูง
ตัวอย่างบทสนทนาขั้นสูง
ฝึกแต่งบทสนทนาขั้นสูง