ภาษาอังกฤษ อ33101
How to get the post office และ What’s a busy day. ประเมินผลครั้งที่ 16 และครั้งที่ 17
คำถามข้อ 1 – 6
คำถามข้อ 1 – 6
อ่านและตอบคำถามสไลด์ที่ 1 – 3
อ่านและตอบคำถามสไลด์ที่ 4 – 7
เฉลยแบบประเมิน ข้อ 1 – 6