วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
เซลล์สัตว์และส่วนประกอบของเซลล์สัตว์
เซลล์สัตว์และส่วนประกอบของเซลล์สัตว์
ส่วนประกอบของเซลล์สัตว์ได้แก่ นิวเคลียส ไซโทพลาสซึม เยื่อหุ้มเซลล์
ส่วนประกอบของเซลล์พืช แล้วเปรียบเทียบกับเซลล์สัตว์
เซลล์ของสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่แตกต่างกัน ได้แก่ เซลล์ประสาท เซลล์เม็ดเลือดแดง