วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
เซลล์พืช ส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
เซลล์พืช ส่วนประกอบที่สำคัญของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์
การทดลองศึกษา รูปร่างและส่วนประกอบของเซลล์ - เซลล์เยื่อบุข้างแก้ม
สรุปผลการทดลองศึกษาเซลล์เยื่อบุข้างแก้ม เซลล์สัตว์เปรียบเทียบกับเซลล์พืช