วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำหน้าที่เฉพาะ
สาระการเรียนรู้เรื่องเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะ เช่น เซลล์ประสาท เซลล์เม็ดเลือดแดง
สาระการเรียนรู้เรื่องเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะ เช่น เซลล์ประสาท เซลล์เม็ดเลือดแดง
ตัวอย่างเซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่เฉพาะ (ต่อ) ได้แก่ เซลล์คุม เซลล์ท่อลำเลียง
เซลล์พืชและส่วนประกอบ เปรียบเทียบเซลล์พืชกับเซลล์สัตว์