วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช เซลล์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทำหน้าที่เฉพาะ
เซลล์พืชที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่ต่างๆ เช่น เซลล์พาลิเสดของใบ ปากใบ (เซลล์คุม)
เซลล์พืชที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่ต่างๆ เช่น เซลล์พาลิเสดของใบ ปากใบ (เซลล์คุม)
เซลล์ของร่างกายมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่ต่างๆ เช่น เซลล์ผิวหนัง เซลล์ประสาท
ทฤษฎีของเซลล์ (Cell Theory)