วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
สาระการเรียนรู้เรื่องระบบลำเลียงในพืช
สาระการเรียนรู้เรื่องระบบลำเลียงในพืช
Xylem เนื้อเยื่อลำเลียงน้ำและแร่ธาตุ และ Phloem เนื้อเยื่อลำเลียงอาหาร
การทดลองศึกษาเรื่อง การแพร่ของสาร และบันทึกผลการทดลอง
สรุปผลการทดลองเรื่อง การแพร่ของสาร และตัวอย่างการแพร่ของสารในชีวิตประจำวัน