วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
การแพร่ (diffusion) และการแพร่ที่นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
การแพร่ (diffusion) และการแพร่ที่นำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
ส่วนประกอบของพืช (ราก ลำต้น ใบ ดอก) ทำหน้าที่อะไรบ้าง
ระบบราก และลักษณะเซลล์ขนราก
ลำต้น (stem) ท่อลำเลียงน้ำ ท่อลำเลียงอาหาร แคมเบียม วงปีของต้นไม้