วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
การเตรียมการทดลองเรื่อง การแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์พืช
การเตรียมการทดลองเรื่อง การแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์พืช
การทดลองศึกษาเรื่อง การแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์พืช
บันทึกผลการทดลองเรื่อง การแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์พืช
สรุปผลการทดลองเรื่อง การแพร่ของน้ำเข้าสู่เซลล์พืช