วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช การลำเลียงน้ำและอาหารของพืช
ทบทวนการแพร่ของน้ำ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
ทบทวนการแพร่ของน้ำ ผ่านเยื่อหุ้มเซลล์
การแพร่ (Diffusion) และออสโมซีส (Osmosis) ทิศทางการออสโมซีสของน้ำ
คำถามท้ายเรื่อง ความเข้มข้นสารละลายมีผลต่อทิศทางออสโมซีสของน้ำ
การแพร่ของน้ำผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ด้วยวิธีการออสโมซีส และประโยชน์ในชีวิตประจำวัน