วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช การคายน้ำของพืช
สาระการเรียนรู้เรื่องการคายน้ำของพืช และการสร้างอาหารของพืช
สาระการเรียนรู้เรื่องการคายน้ำของพืช และการสร้างอาหารของพืช
การทดลองศึกษาเรื่อง การคายน้ำของพืช - เซลล์ผิวใบพลับพลึง
ผลการทดลองศึกษาเซลล์ผิวใบพลับพลึง และคำถามท้ายการทดลอง
อัตราการคายน้ำของพืช ความสัมพันธ์ระหว่างการคายน้ำกับอุณหภูมิ ปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำ