วิทยาศาสตร์ ว31101
หน่วยของชีวิตและการดำรงชีวิตของพืช การคายน้ำของพืช
การคายน้ำของพืช และประโยชน์ของการคายน้ำ ได้แก่ ควบคุมการเคลื่อนที่ของน้ำและเกลือแร่ ลดอุณหภูมิ
การคายน้ำของพืช และประโยชน์ของการคายน้ำ ได้แก่ ควบคุมการเคลื่อนที่ของน้ำและเกลือแร่ ลดอุณหภูมิ
การลำเลียงน้ำและการคายน้ำของพืชทางปากใบ และปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ำ
การคายน้ำทำให้เกิดแรงดึงในท่อลำเลียงน้ำ จากรากไปส่วนบนเพื่อคายน้ำทางปากใบ
การลำเลียงอาหารของพืช