วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) การผลิตกระแสไฟฟ้า
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความสัมพันธ์กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความต้านทาน
สาระการเรียนรู้เรื่อง ความสัมพันธ์กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความต้านทาน
การทดลองเรื่อง การเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (อุปกรณ์ วิธีทดลอง)
ทำทดลองเรื่อง การเกิดกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
สรุปผลการทดลอง กระแสไฟฟ้าเกิดจากการเคลื่อนที่ของขดลวดทองแดงในสนามแม่เหล็ก