วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) การผลิตกระแสไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำคือ กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวด
กระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำคือ กระแสไฟฟ้าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวด
ปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นกับจำนวนรอบของขดลวด
การทดลองเรื่อง ไดนาโม (อุปกรณ์ วิธีทดลอง)
ทำการทดลองเรื่อง ไดนาโม