วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) การผลิตกระแสไฟฟ้า
การเคลื่อนที่ขดลวดเร็ว จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้ามากขึ้น เกิดกระแสมาก
การเคลื่อนที่ขดลวดเร็ว จะทำให้เกิดการเหนี่ยวนำของกระแสไฟฟ้ามากขึ้น เกิดกระแสมาก
ไดนาโมผลิตกระแสไฟฟ้า โดยหมุนขดลวดทองแดงเคลื่อนที่ตัดกับสนามแม่เหล็ก
ปัจจัยต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ได้แก่ จำนวนรอบขดลวด ความแรงสนามแม่เหล็ก ความเร็วของขดลวด