วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) เซลล์ไฟฟ้าเคมี
ตัวนำไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า
ตัวนำไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้า
การทดลองเรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี - ต่อครบวงจร
การทดลองเรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี - ต่อไม่ครบวงจร
เซลล์ไฟฟ้าเคมีเปลี่ยนรูปพลังงานเคมีเป็นพลังงานไฟฟ้า เมื่อต่อครบวงจรจะมีกระแสไฟฟ้าไหล