วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) เซลล์ไฟฟ้าเคมี
การทดลองเรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี - สลับที่แผ่นโลหะ
การทดลองเรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี - สลับที่แผ่นโลหะ
การทดลองเรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี - แผ่นโลหะติดกัน, แผ่นโลหะชนิดเดียวกัน
การทดลองเรื่อง เซลล์ไฟฟ้าเคมี - แผ่นโลหะคนละบีกเกอร์, ผลไม้แทนน้ำกรด
กระแสไฟฟ้าเคลื่อนจากศักย์ไฟฟ้าสูงไปศักย์ไฟฟ้าต่ำ (คล้ายน้ำไหลจากที่สูงไปที่ต่ำ)