วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) กระแสไฟฟ้ากับความต่างศํกย์
แบตเตอรี่ เป็นเซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 เซลล์ขึ้นไป ต่อเข้าด้วยกัน
แบตเตอรี่ เป็นเซลล์ไฟฟ้าตั้งแต่ 2 เซลล์ขึ้นไป ต่อเข้าด้วยกัน
กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ เป็นไฟฟ้ากระแสตรง
การทดลองเรื่อง การวัดกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์ (อุปกรณ์ วิธีทดลอง)
ทำการทดลองเรื่อง การวัดกระแสไฟฟ้าและความต่างศักย์