วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) กระแสไฟฟ้ากับความต่างศํกย์
แอมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า ต่ออนุกรมกับวงจร
แอมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดกระแสไฟฟ้า ต่ออนุกรมกับวงจร
การทดลองใช้โวลต์มิเตอร์ วัดความต่างศักย์ของถ่านไฟฉาย
โวลต์มิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดความต่างศักย์ ต่อขนานกับวงจร
ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านลวดตัวนำ คล้ายปริมาณน้ำที่ไหลผ่านท่อน้ำ