วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) กฏของโอห์ม กระแสไฟฟ้ากับความต้านทาน
การคำนวณความต้านทานแบบขนาน
การคำนวณความต้านทานแบบขนาน
เปรียบเทียบความต้านทานแบบอนุกรมและแบบขนาน
การต่อไฟฟ้าแบบผสม
การคำนวณความต้านทานรวมแบบผสม