วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) โจทย์คำนวณเรื่อง พลังงานไฟฟ้า
การคำนวณค่าไฟฟ้า โจทย์ ข้อ 1
การคำนวณค่าไฟฟ้า โจทย์ ข้อ 1
การคำนวณค่าไฟฟ้า โจทย์ ข้อ 2