วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (1) โจทย์คำนวณเรื่อง พลังงานไฟฟ้า
ทบทวนสูตร กำลังไฟฟ้า (P) = ความต่างศักย์ (V) x กระแสไฟฟ้า (I)
ทบทวนสูตร กำลังไฟฟ้า (P) = ความต่างศักย์ (V) x กระแสไฟฟ้า (I)
โจทย์คำนวณเรื่อง กำลังไฟฟ้า และพลังงานไฟฟ้า
โจทย์คำนวณเรื่อง พลังงานไฟฟ้า
โจทย์คำนวณเรื่อง พลังงานไฟฟ้า และค่าไฟฟ้า