วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (2) ไฟฟ้าลัดวงจร สมบัติของฟิวส์
การทดลองเรื่อง ไฟฟ้าลัดวงจร
การทดลองเรื่อง ไฟฟ้าลัดวงจร
ไฟฟ้าลัดวงจรเกิดจาก ลวดทองแดงแต่ละเส้นแตะกัน ทำให้เกิดความร้อน ติดไฟ
เมื่อฝอยเหล็กแตะกัน กระแสไฟฟ้าจะไม่ผ่านหลอดไฟ เพราะความต้านทานสูงกว่า
เมื่อฝอยเหล็กแตะกัน กระแสไฟฟ้าจะผ่านฝอยเหล็กที่แตะกัน กลับเข้าไปในเซลล์ไฟฟ้า