วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (2) ไฟฟ้าลัดวงจร สมบัติของฟิวส์
เมื่อฝอยเหล็กแตะกัน กระแสไฟฟ้าจะผ่านฝอยเหล็กที่แตะกัน กลับเข้าไปในเซลล์ไฟฟ้า
เมื่อฝอยเหล็กแตะกัน กระแสไฟฟ้าจะผ่านฝอยเหล็กที่แตะกัน กลับเข้าไปในเซลล์ไฟฟ้า
สมบัติการหลอมเหลวของฟิวล์เมื่อได้รับความร้อน
สมบัติของลวดตัวนำที่เหมาะสมนำมาทำฟิวส์
ฟิวส์เป็นโลหะผสมระหว่าง ตะกั่วและดีบุก โจทย์เลือกใช้ขนาดของฟิวส์