วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (2) การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านแบบอนุกรม และแบบขนาน
การทดลองเรื่อง การต่อหลอดไฟแบบอนุกรมและแบบขนาน (อุปกรณ์ วิธีทดลอง)
การทดลองเรื่อง การต่อหลอดไฟแบบอนุกรมและแบบขนาน (อุปกรณ์ วิธีทดลอง)
ทำการทดลองเรื่อง การต่อหลอดไฟแบบอนุกรมและแบบขนาน
การต่อหลอดไฟแบบขนาน จะมีความต้านทานน้อยกว่า การต่อแบบอนุกรม