วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (2) สวิตซ์ เต้ารับ เต้าเสียบ สะพานไฟ
สะพานไฟเป็นอุปกรณ์ควบคุมปิด-เปิดวงจรไฟฟ้าในบ้าน หากกระแสไฟฟ้าไหลมากเกินไป ฟิวส์จะหลอมละลาย
สะพานไฟเป็นอุปกรณ์ควบคุมปิด-เปิดวงจรไฟฟ้าในบ้าน หากกระแสไฟฟ้าไหลมากเกินไป ฟิวส์จะหลอมละลาย
แผงสวิตต์ไฟฟ้า สะพานไฟ เบรกเกอร์
สวิตต์ เต้ารับ เต้าเสียบ