วิทยาศาสตร์ ว33101
ไฟฟ้า (2) สวิตซ์ เต้ารับ เต้าเสียบ สะพานไฟ
การทดลองเรื่อง สมบัติของสะพานไฟ (ภาพวงจร)
การทดลองเรื่อง สมบัติของสะพานไฟ (ภาพวงจร)
ทำการทดลองและผลการทดลองเรื่อง สมบัติของสะพานไฟ
สะพานไฟเป็นสวิตซ์คุมวงจรไฟฟ้าในบ้านทั้งหมด