วิทยาศาสตร์ ว33101
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประชากร
สาระการเรียนรู้เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร
สาระการเรียนรู้เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากร
ประชากร หมายถึง กลุ่มสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ที่อยู่ในสถานที่เดียวกัน ในเวลาเดียวกัน
กิจกรรมศึกษา ประชากรสิ่งมีชีวิตในโรงเรียน
การคำนวนจำนวนประชากร และความหนาแน่นของประชากร