วิทยาศาสตร์ ว33101
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประชากร
กิจกรรมศึกษา ประชากรนกปากห่างจำนวนมาก มาอาศัยที่วัดไผ่ล้อม
กิจกรรมศึกษา ประชากรนกปากห่างจำนวนมาก มาอาศัยที่วัดไผ่ล้อม
ปัจจัยของความหนาแน่น และการแพร่กระจายของประชากรมนุษย์
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง ประชากรมนุษย์ต่อทรัพยากรธรรมชาติ