วิทยาศาสตร์ ว33101
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ประชากร
อภิปราย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร (เพิ่มขึ้น - ลดลง)
อภิปราย ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากร (เพิ่มขึ้น - ลดลง)
ปัญหาจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น - ปัญหาการบริโภค
ปัญหาจากจำนวนประชากรเพิ่มขึ้น - ปัญหาการประกอบอาชีพ การขาดแคลนทรัพยากร มลภาวะ