วิทยาศาสตร์ ว33101
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาและการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
สิ่งแวดล้อม - สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฝีมือมนุษย์
สิ่งแวดล้อม - สิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากฝีมือมนุษย์
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างทดแทนได้
อภิปราย ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต