วิทยาศาสตร์ ว33101
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาและการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ทรัพยากรดิน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป ทรัพยากรดิน
หญ้าแฝก เป็นพืชที่เหมาะต่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ทรัพยากรป่าไม้ - ป่าไม้ผลัดใบ ป่าไม้ไม่ผลัดใบ
อภิปรายเรื่อง การอนุรักษ์สัตว์ป่า