วิทยาศาสตร์ ว33101
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาและการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าสงวน ทรัพยากรแร่ธาตุ
สัตว์ป่าคุ้มครอง สัตว์ป่าสงวน ทรัพยากรแร่ธาตุ
อภิปราย การเน่าเสียของแหล่งน้ำ - สาเหตุ ผลกระทบ วิธีป้องกัน การแก้ไขปัญหา
อภิปราย มลพิษทางอากาศ - กิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ