วิทยาศาสตร์ ว33101
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาและการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
สาระการเรียนรู้เรื่อง การรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
สาระการเรียนรู้เรื่อง การรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
อภิปราย ปัญหาและสาเหตุของ ทรัพยากรรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สาเหตุของปัญหา