วิทยาศาสตร์ ว33101
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาและการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
สาเหตุของปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
สาเหตุของปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
สาเหตุของปัญหาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน เช่น อนุรักษ์ ป้องกันรักษา
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน เช่น การจัดการอย่างถูกวิธี การฟื้นฟูและปรับปรุงคุณภาพ