วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม พันธุกรรมและโครโมโซม
องค์ประกอบของเซลล์ ได้แก่ ไรโบโซม เยื่อหุ้มเซลล์ ไลโซโซม
องค์ประกอบของเซลล์ ได้แก่ ไรโบโซม เยื่อหุ้มเซลล์ ไลโซโซม
องค์ประกอบของเซลล์ ได้แก่ นิวเคลียส ไมโทคอนเดรีย กอลจิคอมเพลซ
องค์ประกอบของเซลล์ ได้แก่ เมมเบรน โปรโตพลาสซึม ไซโตรพลาสซึม