วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ยีน คือหน่วยพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซม ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
ยีน คือหน่วยพันธุกรรมที่อยู่บนโครโมโซม ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะทางพันธุกรรม
จีโนไทป์ (ลักษณะพันธุ์แท้ ลักษณะพันธุ์ทาง) ฟีโนไทป์ (ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย)
บิดาแห่งพันธุศาสตร์ แผนภาพถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของเมนเดล
แผนภาพถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมของเมนเดล - ต้นถั่วสูง (TT) ต้นถั่วเตี้ย (tt)