วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ความหมายและตัวอย่างของ จีโนไทป์ ฟีโนไทป์ พันธุ์แท้ พันธุ์ทาง
ความหมายและตัวอย่างของ จีโนไทป์ ฟีโนไทป์ พันธุ์แท้ พันธุ์ทาง
ตัวอย่างการถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรม และลักษณะเด่น