วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล (พันธุ์แท้ พันธุ์ทาง)
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล (พันธุ์แท้ พันธุ์ทาง)
โจทย์คำนวณพันธุกรรม - ลักษณะเด่น ลักษณะด้อย
โจทย์คำนวณพันธุกรรม - พันธุ์แท้เด่น พันธุ์แท้ด้อย พันธุ์ทาง