วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
สาระการเรียนรู้เรื่อง ประโยชน์จากความรู้ของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
สาระการเรียนรู้เรื่อง ประโยชน์จากความรู้ของการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
พงศาวลี (pedigrees) คือ แผนภาพการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของมนุษย์
การถ่ายทอดพันธุกรรมทางโครโมโซม เช่น นิ้วเกิน ตาบอดสี ฮีโมฟิเลีย ขาลีบ
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมตาบอดสี