วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
จีโนไทป์ และฟีโนไทป์ ของลักษณะตาบอดสี
จีโนไทป์ และฟีโนไทป์ ของลักษณะตาบอดสี
การถ่ายทอดลักษณะตาบอดสี - พ่อตาบอดสี
การถ่ายทอดลักษณะตาบอดสี - แม่เป็นพาหะ แม่ตาบอดสี
แผนภาพการถ่ายทอดลักษณะตาบอดสี ให้แก่ลูกสาว
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-