วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
จีโนไทป์ และฟีโนไทป์ ของหมู่เลือด A B O
จีโนไทป์ และฟีโนไทป์ ของหมู่เลือด A B O
โจทย์ถ่ายทอดพันธุกรรม - พ่อมีหมู่เลือด AB และแม่มีหมู่เลือด A
โจทย์ถ่ายทอดพันธุกรรม - พ่อมีหมู่เลือด A และแม่มีหมู่เลือด B
โจทย์ถ่ายทอดพันธุกรรม - หมู่เลือดที่เป็นไปได้ในรุ่นลูก หากพ่อแม่มีหมู่เลือดต่างๆ
เอกสารดาวน์โหลด

-ไม่มีเอกสารดาวน์โหลด-