วิทยาศาสตร์ ว33101
พันธุกรรม การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (ต่อ)
ทบทวน จีไนไทป์ - ฟีโนไทน์ ของหมู่เลือด A, B, AB, O
ทบทวน จีไนไทป์ - ฟีโนไทน์ ของหมู่เลือด A, B, AB, O
โรคฮีโมฟีเลีย คือโรคที่เลือดไหลไม่หยุด
โรคแขนขาลีบ และการป้องกันการเกิดโรคที่เกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรม